Skip to main content

Beleidsnotities voor de eerstvolgende ledenvergadering

Lidmaatschapsvormen
Het lidmaatschap van onze federatie staat volgens de statuten open voor zangkoren. De vraag is: Kunnen ook zangkoren lid worden die niet staan ingeschreven bij de KVK? En: Kunnen ook Projectkoren zich bij de federatie aansluiten? De statuten van de federatie kennen gewone leden en donateurs, geen buitengewone leden, maar wij kunnen de Projectkoren en andere informele zangkoren natuurlijk als donateur yoelaten. Dat betekent dat wij de belangen van een breder palet aan koren kunnen behartigen.

AKF Korengids
De digitale korengids beoogt alle aangesloten zangkoren te vermelden, ieder zangkoor op een eigen pagina. Voor zoekende zangers zou het fijn zijn wanneer ook niet-leden in de korengids worden vermeld. Zo wordt de keuze voor zoekende zangers groter. Een gevarieerder aanbod is aantrekkelijker en past ook goed in onze doelstelling: het promoten van de koormuziek in Apeldoorn.

Communicatie
Het is van belang om te weten aan welke informatie de zangkoren belang hechten. Is een periodieke nieuwsbrief in de huidige vorm voldoende? Is een jaarlijkse ledenvergadering een doelmatig instrument? Is de huidige samenwerking van de AKF met de AMF (Apeldoornse Muziekfederatie) voldoende? Hebben de zangkoren meer ondersteuning nodig? En zo ja, op welke gebieden? Is er behoefte aan online-communities? En zo ja, welke?

De AKF Nieuwsbrief
Dienen wij de periodieke nieuwsbrief alleen naar de secretariaatsadressen van de zangkoren te zenden of is het wenselijk de verzendlijst uit te breiden tot alle bestuurders van de zangkoren of zelfs tot iedereen die dat wenst?

Apeldoorns Korenfestival
Apeldoorn kende van 1900 tot 2006 een Korenfestival. Dit evenement mocht zich jarenlang verheugen in een grote opkomst van deelnemende koren uit Nederland. Is dit festival op de een of andere wijze gedocumenteerd? Dan kunnen wij dat misschien gebruiken voor een ook door wethouder Messerschmidt gewenst herstart.

Continuïteit. Een flink deel van de zangkoren heeft te maken met een terugloop van het ledental. Vooral Corona heeft nadelige gevolgen voor de koren. Maar ook door ouderdom zien zangers zich genoodzaakte af te haken.En verder verruilen de leden hun koor soms voor een ander koor dat beter aansluit bij de veranderingen van hun stem. Jammer genoeg is de aanwas van nieuwe leden is geen vanzelfsprekendheid. In welk opzicht kan de AKF daarbij iets betekenen?

Cultuurnota Amateurkunst
De gemeente Apeldoorn heeft een concept opgesteld voor de nieuwe Cultuurnota. Via het Platform Amateur Kunst Apeldoorn heeft de AKF commentaar geleverd op deze concept-nota. De concept cultuurnota staat op de site van de gemeente.

Ronald Berkhoff, voorzitter AKF